مواد شیمیایی آزمایشگاهی

محیط کشت BHI BROTH مرک 110493
TTC مرک 108380
آمونیوم آیرون 2 سولفات مرک 103792
1و10 فنانترولین مرک 107225
متانول خشک مرک 106012
تترا هیدرو فوران HPLC مرک 108101
متانول HPLC مرک 106018
آهن 2 کلراید مرک 103861