آب HPLC مرک 115333

Water for chromatography (LC-MS Grade)

115333

Hill Formula: H₂O

 Chemical Formula: H₂O

Molar Mass:18.02 g/mol

CAS #: 7732-18-5

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *