آمونیوم استات مرک 101116

Ammonium acetate

for analysis
101116

Hill Formula: C₂H₇NO₂ 

Chemical Formula: CH₃COONH₄

 Molar Mass: 77.08 g/mol 

Grade: ACS,Reag. Ph Eur

 EC Number: 211-162-9 

CAS #: 631-61-8

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *