آنیلین مرک 101261

Aniline

101261

Molar Mass: 93.13 g/mol

 Hill Formula: C₆H₇N CAS #: 62-53-3 

EC Number: 200-539-3

 Chemical Formula: C₆H₅NH₂

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *