آهن 3 کلراید مرک 103943

Iron(III) chloride hexahydrate

103943

Hill Formula: Cl₃Fe * 6 H₂O

EC Number: 231-729-4

Chemical Formula: FeCl₃ * 6 H₂O

Grade: ACS,Reag. Ph Eur

CAS #: 10025-77-1

Molar Mass: 270.33 g/mol

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *