ادتا مرک 108421

itriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate)

108421

Hill Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈*2H₂O

Chemical Formula:C₁₀H₁₄N₂O₈*2Na*2H₂O

Molar Mass: 372.24 g/mol

Grade: Ph Eur,BP,ChP,JP,USP

EC Number: 205-358-3

 CAS #: 6381-92-6

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *