استانیلید مرک 822344

Acetanilide for synthesis

822344

Molar Mass: 135.16 g/mol 

Hill Formula: C₈H₉NO 

CAS #: 103-84-4 

EC Number: 203-150-7 

Chemical Formula: CH₃CONHC₆H₅

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *