ان هگزان مرک 104368

n-Hexane extra pure

104368

 

Molar Mass: 86.18 g/mol

Hill Formula: C₆H₁₄

CAS #: 110-54-3

EC Number: 203-777-6

Chemical Formula: CH₃(CH₂)₄CH₃

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *