اکریل آمید مرک 800830

Acrylamide for synthesis

800830

Hill Formula: C₃H₅NO

Chemical Formula: CH₂CHCONH₂

Molar Mass: 71.07 g/mol

EC Number: 201-173-7

CAS #: 79-06-1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *