اگزالیک اسید مرک 100495

Oxalic acid dihydrate

Hill Formula: C₂H₂O₄ * 2 H₂O

 Chemical Formula: (COOH)₂ * 2 H₂O

Molar Mass: 126.07 g/mol

Grade: ACS,ISO,Reag. Ph Eur

EC Number: 205-634-3

CAS #: 6153-56-6

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *