برمو کروزول گرین مرک 108121

Bromocresol green108121

Hill Formula: C₂₁H₁₄Br₄O₅S

 Molar Mass: 698.02 g/mol

Grade:ACS,Reag. Ph Eur

EC Number: 200-972-8

CAS #: 76-60-8

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *