بنزآلدهید مرک 801756

Benzaldehyde

801756

Molar Mass: 106.12 g/mol 

Hill Formula: C₇H₆O 

CAS #: 100-52-7 

EC Number: 202-860-4 

Chemical Formula: C₆H₅CHO

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *