بنزن سولفونیک اسید مرک 800468

Benzenesulfonic acid for synthesis

800468

Hill Formula: C₆H₆O₃S

Chemical Formula: C₆H₅SO₃H

Molar Mass: 158.18 g/mol

EC Number: 202-638-7

CAS #: 98-11-3

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *