تری اتیل آمین مرک 808352

Triethylamine for synthesis

808352

Hill Formula: C₆H₁₅N

Chemical Formula: (C₂H₅)₃N

Molar Mass:101.19 g/mol

EC Number: 204-469-4

CAS #: 121-44-8

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *