تری فلورو استیک اسید مرک 808260

Trifluoroacetic acid

for synthesis

808260

Hill Formula: C₂HF₃O₂

 Chemical Formula: CF₃COOH 

Molar Mass: 114.02 g/mol 

EC Number: 200-929-3 

CAS #: 76-05-1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *