دی متیل گلی اگزیم مرک 103061

Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate

103061

Molar Mass: 304.21 g/mol 

Hill Formula: C₄H₆N₂Na₂O₂ * 8 H₂O 

CAS #: 75006-64-3 

EC Number: 262-523-2 

Chemical Formula: (CH₃CNONa)₂ * 8 H₂O

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *