سدیم آزاید مرک 822335

Sodium azide

for synthesis

822335

Hill Formula: N₃Na

Chemical Formula: NaN₃

Molar Mass:65.01 g/mol

EC Number: 247-852-1

CAS #: 26628-22-8

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *