سدیم هیدروکساید مرک 106498

Sodium hydroxide pellets

106498

Hill Formula: HNaO

Chemical Formula: NaOH

Molar Mass:40.00 g/mol

EC Number: 215-185-5

 CAS #: 1310-73-2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *