سدیم کربنات مرک 106392

Sodium carbonateanhydrous for analysis

106392

Hill Formula: CNa₂O₃

Chemical Formula: Na₂CO₃

Molar Mass:105.99 g/mol

Grade: ISO

EC Number: 207-838-8

CAS #: 497-19-8

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *