سدیم یدید مرک 106523

Sodium iodide for analysis

106523

Hill Formula: INa

Chemical Formula: NaI

Molar Mass:149.89 g/mol

Grade: ACS,Reag. Ph Eur

EC Number: 231-679-3

CAS #: 7681-82-5

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *