متانول خشک مرک 106012

Methanol

anhydrous for analysis (max. 0.003% H₂O)

106012

Hill Formula: CH₄O

Chemical Formula: CH₃OH

Molar Mass:32.04 g/mol

EC Number: 200-659-6

CAS #: 67-56-1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *