نفتالین مرک 820846

Naphthalene

for synthesis

820846

Molar Mass: 128.17 g/mol 

Hill Formula: C₁₀H₈ 

CAS #: 91-20-3 

EC Number: 202-049-5

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *