نیترات سرب مرک 107398

Lead(II) nitrate

107398

Hill Formula: N₂O₆Pb

Chemical Formula: Pb(NO₃)₂

Molar Mass:331.2 g/mol

Grade: ACS,Reag. Ph Eur

EC Number: 233-245-9

CAS #: 10099-74-8

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *