نیترات کبالت مرک 102536

Cobalt(II) nitrate hexahydrate

102536

Molar Mass: 291.04 g/mol 

Hill Formula: CoN₂O₆ * 6 H₂O 

CAS #: 10026-22-9

 EC Number: 233-402-1 

Chemical Formula: Co(NO₃)₂ * 6 H₂O

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *