هموتوکسیلین مرک 104302

Hematoxylin cryst. C.I. 75290

104302

Hill Formula: C₁₆H₁₄O₆

Molar Mass: 302.28 g/mol

EC Number:208-237-3

CAS #: 517-28-2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *