پتاسیم هگزا سیانو فرات مرک 104982

Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate

104982

Molar Mass: 422.39 g/mol 

Hill Formula: C₆FeK₄N₆*3H₂O 

CAS #: 14459-95-1 

EC Number: 237-722-2 

Chemical Formula: K₄[Fe(CN)₆]*3H₂O

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *