پروپانآلدهید مرک 822133

Propionaldehyde for synthesis

822133

Hill Formula: C₃H₆O 

EC Number: 204-623-0 

Chemical Formula: CH₃CH₂CHO 

Molar Mass: 58.08 g/mol 

CAS #: 123-38-6

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *