پروپیونیک اسید مرک 800605

Propionic acid for synthesis

800605

Hill Formula: C₃H₆O₂ 

Chemical Formula: CH₃CH₂COOH 

Molar Mass: 74.08 g/mol 

EC Number: 201-176-3 

CAS #: 79-09-4

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *