پر کلریک اسید 0.1 مرک 109065

Perchloric acid

in anhydrous acetic acid, for titrations in non-aqueous media c(HClO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N) 

109065

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *