کربن دی سولفید مرک 102214

Carbon disulfide

102214

Hill Formula: CS₂ 

Molar Mass: 76.13 g/mol 

Grade: ACS,Reag. Ph Eur 

EC Number: 200-843-6 

CAS #: 75-15-0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *