1و10 فنانترولین مرک 107225

1,10

Phenanthroline monohydrate

 

Hill Formula: C₁₂H₈N₂*H₂O

Molar Mass: 198.23 g/mol

 EC Number: 200-629-2

CAS #: 5144-89-8

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *