محیط کشت پلیت کانت اسکیم میلک آگار مرک کد115338

محیط کشت میکروبی پلیت کانت اسکیم میلک آگار چیست و چه کاربردی دارد؟

پلیت کانت اسکیم میلک آگار یک محیط کشت غیر انتخابی است. این محیط کشت برای شمارش میکروارگانیسم های موجود در شیر و محصولات لبنی به کار می رود. محیط کشت پلیت کانت اسکیم میلک آگار به توصیه  فدراسیون بین المللی لبنی (Internationaler Milchwirtschaftsverband) تولید شده است. محیط کشت نهایی دارای مواد مغذی برتریست که محیط را به شرایط بهتری برای رشد میکروارگانیسم ها در شیر مجهز می کند. در این محیط کشت سرعت بهبود بیشتر بوده و تعداد بیشتری از میکروارگانیسم ها می توانند در این محیط کشت نسبت به سایر محیط های کشت (با اهداف مشابه) رشد کنند.

اجزای تشکیل دهنده محیط کشت پلیت کانت اسکیم میلک آگار :

  • تریپتون
  • عصاره مخمر
  • گلوکز مونوهیدرات
  • پودر اسکیم میلک
  • آگار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *